EIMAnet
EIMA Katalogoa, Agrega edo Eskola 2.0 webguneetako euskal ikasmaterial batean okerrik ikusten baduzu (zerbait zuzendu beharra, pasarteren bat euskaratu gabe, esteka gaizki, multimedia-arazoak, etab.), klikatu behean eta bidali URL helbidea (http:).
Si observas algún error en un material en euskera que figure en EIMA Katalogoa, Agrega o Eskola 2.0 (necesita corrección, partes sin traducir, hipervínculo incorrecto, problemas multimedia, etc.), marca la casilla y envía la URL (http:).
Aukerak. Opciones
Hizkuntza-hutsa. Error lingüístico.
Huts teknikoa. Error técnico.
*Azaldu, mesedez, akatsa(k). Por favor, describe la(s) incorrección(es)
*Ikasmaterialaren URL helbidea. Dirección URL